Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DZIEŁ WYCHOWANIA

(po zmianach 14.11.2012r.)

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa, siedziba, teren działania

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania", zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

1.2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną.

1.4. Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

1.5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem "Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania".

1.6. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązującego prawa.

Rozdział II: DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 2. Cele, zadania, sposoby ich realizacji

2.1.Stowarzyszenie działa dla ogółu społeczności i ma za cel:

a) prowadzić działalność wychowawczą wśród młodzieży i wśród jej wychowawców. Działalność ta dotyczy wychowania społecznego, religijnego, kulturalnego i fizycznego;

b) koordynować, wspierać i inicjować dzieła chrześcijańskie działające na tej płaszczyźnie;

c) promować i organizować wolontariat;

d) prowadzić działalność oświatową, edukacyjną i naukową;

e) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

f) prowadzić działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.

2.2. Cele te będą realizowane, przede wszystkim, przez:

a) akcje wychowawcze, projekty, seminaria, spotkania, wymianę międzynarodową młodzieży i organizowanie ośrodków wychowawczych dla młodzieży i ich wychowawców;

b) pracę wychowawczą pozaszkolną, zorientowaną na międzyregionalną i europejską współpracę;

c) doradztwo prawne i organizacyjne;

d) prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Centrum Edukacyjne SChDW;

e) tworzenie i prowadzenie instytucji realizujących cele Stowarzyszenia;

f) pracę z osobami losowo pokrzywdzonymi, bezrobotnymi, zagrożonymi bezrobociem oraz z osobami z terenów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo;

g) pracę z emigrantami, mniejszościami narodowymi i społecznymi;

h) pracę z tymi ludźmi, którzy działają na rzecz przekraczania barier rasowych, kulturowych i społecznych w celu jednania ludzi i narodów, w myśl słów Jezusa: "aby byli jedno";

i) pracę z rodzinami i dziećmi w celu łączenia rodzin;

j) pracę z multiplikatorami pracy wychowawczej z młodzieżą tak w Polsce jak i zagranicą;

k) pracę z władzami wspólnot, związków i z instytucjami społecznymi, które zajmują się podobnymi problemami;

2.3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją non-profit.

a) statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna;
b) cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

2.4. Stowarzyszenie ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających instytucje o podobnym charakterze.

Rozdział III: CZŁONKOSTWO

§ 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków

3.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

3.2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która podziela cele Stowarzyszenia i w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających wniosek o przyjęcie
do Stowarzyszenia pracowała w dziełach wychowawczych związanych z Kościołem Katolickim.

3.3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, jeżeli jest dziełem podzielającym cele statutowe Stowarzyszenia.

3.4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.5. Członek zwyczajny ma prawo:

a) do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
b) być reprezentowanym przez swego delegata,
c) wybierać i być wybranym do organów Stowarzyszenia,
d) wystąpienia ze Stowarzyszenia według 3.13.,
e) prowadzenia autonomicznej działalności, która nie jest w sprzeczności ze Statutem Stowarzyszenia,
f) być wysłuchanym przed podjęciem uchwały o usunięciu go ze Stowarzyszenia,
g) korzystać z pomocy, świadczeń oraz urządzeń Stowarzyszenia w celach zgodnych ze statutem i na zasadach określonych w regulaminach,
h) zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
i) posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach.

3.6. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia,
c) płacić składki członkowskie.

3.7. Członek wspierający posiada te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.8. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia zostaje się przez pisemną deklarację skierowaną do Zarządu Stowarzyszenia, a następnie przyjęcie
jej przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

3.9. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.10. Członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

3.11. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać niniejszy Statut oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.12. Członkostwo traci się przez:

a) śmierć osoby fizycznej lub rozwiązanie osoby prawnej;
b) pisemną deklarację wystąpienia przedstawioną Zarządowi;
c) usunięcie wg 3.14.

3.13. Członek Stowarzyszenia może wystąpić z niego, jeśli wypełnił zobowiązania podjęte przez siebie lub został z nich zwolniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Pisemna deklaracja wystąpienia jest przekazywana Zarządowi Stowarzyszenia na trzy miesiące przed wystąpieniem. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania deklaracji.

3.14. Usunięcie dokonuje się decyzją Zarządu, jeśli Członek:

a) szkodzi opinii lub też interesom Stowarzyszenia,
b) nie realizuje zadań statutowych,
c) nie płaci składek członkowskich w trybie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

Decyzja o usunięciu Członka jest podejmowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów, jest wymagany pełny skład Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącej usunięcia Członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia uchwały w tej sprawie.

3.15. O przyjęciu nowych Członków i ich liczbie decyduje Walne Zebranie Członków wysłuchując opinii Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV: ORGANY STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU, UZUPEŁNIANIA SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 4. Organy Stowarzyszenia

4.1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Kontrolna.

4.2. W przypadku ustąpienia lub śmierci Członka Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowego Członka według 6.1. Akt kooptacji może być dokonany dwukrotnie w czasie kadencji.

4.3. Takie same zasady jak wymienione w 4.2. odnoszą się do Komisji Kontrolnej.

§ 5. Walne Zebranie Członków

5.1. Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane, gdy domaga się tego pisemnie 1/3 Członków. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może upłynąć więcej niż 30 dni.

5.2. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków (delegatów) Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Członków (delegatów) Stowarzyszenia.

5.3. W pisemnym powiadomieniu należy przedstawić program zebrania. Wszystkie propozycje zmiany Statutu muszą być w powiadomieniu dokładnie przedstawione.

5.4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, według 6.1. i 5.12.,
b) przyjmowanie sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia jak również rozliczenia finansowego Zarządu,
c) zatwierdzanie rocznego planu,
d) wybór Komisji Kontrolnej,
e) uchwalenie zmian statutu,
f) uchwalenie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) ustalenie planu działania aż do następnego Walnego Zebrania,
h) ustalenie wysokości składek członkowskich i trybu ich płacenia,
i) przyjęcie budżetu proponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia,
j) uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia według 6.1.,
k) zatwierdzanie regulaminów Organów Stowarzyszenia: Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Kontrolnej,
l) przyjmowanie kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia.

5.5. Niezatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. W tej sytuacji należy dokonać wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia według 6.1.

5.6. Walne Zebranie Członków decyduje kwalifikowaną większością głosów. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

5.7. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem spraw personalnych.

5.8. Zmiana Statutu wymaga większości kwalifikowanej 2/3 oddanych głosów.

5.9. Każdy Członek posiadający prawo głosu ma jeden głos. Każdy członek zwyczajny może być delegatem tylko jednej osoby fizycznej i reprezentantem tylko jednej osoby prawnej. Reprezentant osoby prawnej może być delegatem tylko jednej osoby fizycznej. Delegacje muszą być składane w formie pisemnej.

5.10. Zarząd Stowarzyszenia w wyjątkowym przypadku może żądać głosowania od Członków poprzez własnoręcznie podpisane listy.

5.11. Decyzje Walnego Zebrania Członków są protokołowane przez sekretarza Stowarzyszenia lub inną osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego i podpisywane przez prowadzącego Walne Zebranie Członków, którym jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia są przechowywane w biurze Zarządu Stowarzyszenia i są do wglądu Członków Stowarzyszenia.

5.12. Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd, lub dokonać zmian w składzie personalnym Zarządu, według 6.1.

§ 6. Zarząd

6.1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, będących Członkami Stowarzyszenia, w tym jednej delegowanej przez Prowincjała Polski Południowej Jezuitów. Pozostali Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków i muszą mieć doświadczenie w pracy, która jest wymieniona w 2.1. Wybranymi są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów pod warunkiem, że każdy z nich otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie wszystkie miejsca zostaną obsadzone, przeprowadza się głosowanie ponowne.

6.2. Zarząd wybiera spośród swych Członków Przewodniczącego i jego Zastępcę jak również Skarbnika i Sekretarza. Dokonuje się to w następującym trybie:

a) Zarząd Stowarzyszenia rozpoczyna swoją działalność w dniu wybrania. Pierwszym aktem Zarządu Stowarzyszenia jest dokonanie wyboru Przewodniczącego Zarządu,
Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika wg 7.1.
b) Skład Zarządu jest przedstawiany Walnemu Zebraniu Członków w dniu wyboru Zarządu.

6.3. Zarząd jest organem kierowniczym Stowarzyszenia, który posiada władzę wykonawczą:

a) przyjmuje deklarację chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, a następnie na Walnym Zebraniu Członków przedstawia opinię na temat kandydata na Członka Stowarzyszenia,
b) odpowiada za działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie w okresie pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami Członków,
c) wykonuje decyzje podjęte na Walnym Zebraniu Członków,
d) składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, przedstawia rozliczenie finansowe,
e) przygotowuje projekt budżetu i przedstawia go na ostatnim w danym roku finansowym Walnym Zebraniu Członków,
f) zwołuje Walne Zebranie Członków,
g) inicjuje i opracowuje plany działalności statutowej Stowarzyszenia,
h) współpracuje z innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej,
i) propaguje idee Stowarzyszenia,
j) organizuje środki finansowe i materialne na cele statutowe Stowarzyszenia,
k) powołuje biuro Stowarzyszenia i nadzoruje jego pracę.

6.4. Uchwały Zarządu są podejmowane kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego Członków. W razie równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

6.5. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie.

6.6. Członkowie Zarządu mają prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z działalnością zleconą im przez Walne Zebranie Członków.

6.7. Pracami Zarządu kieruje jego Przewodniczący. Zarząd może powierzyć Przewodniczącemu lub określonym Członkom Zarządu wykonywanie określonej części swoich praw i obowiązków na czas określony w upoważnieniu.

6.8. Zarząd zbiera się przynajmniej trzy razy w ciągu roku finansowego, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

6.9. Zarząd jest wybierany na okres trzech lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór tego samego Zarządu, lub poszczególnych jego Członków.

6.10. Zarząd na zewnątrz jest reprezentowany przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub jego Zastępcę.

§ 7. Przewodniczący Zarządu

7.1. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia jest wybierany przez Zarząd w jawnym głosowaniu kwalifikowaną większością głosów. Tak samo odbywa się wybór Zastępcy, Sekretarza Stowarzyszenia i Skarbnika.

7.2. Przewodniczący Zarządu (dalej Przewodniczący) kieruje pracą Stowarzyszenia, zarządza majątkiem Stowarzyszenia w zgodzie z obowiązującym Statutem i według decyzji Walnego Zebrania Członków.

7.3. Przewodniczący kieruje pracami Walnego Zebrania oraz pracami Zarządu.

7.4. Przewodniczący winien być obywatelem Polski.

7.5. Przewodniczący może być odwołany przez Walne Zebranie. Wybór nowego Przewodniczącego musi się stosować do 6.1 i 6.2.

7.6. Przewodniczący ma obowiązek reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz, może delegować ten obowiązek swemu Zastępcy.

7.7. Jeśli z powodu ważnych przyczyn Przewodniczący nie może pełnić swoich funkcji, to automatycznie sprawuje je Zastępca. Jeśli ta sytuacja trwałaby dłużej niż dwa miesiące, należy zwołać Walne Zebranie i dokonać nowego wyboru Przewodniczącego.

§ 8. Komisja Kontrolna

8.1. Wybierana jest na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzą trzy osoby. Jest dopuszczalny ponowny wybór do Komisji. Komisja Kontrolna jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia. Wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

8.2. Zadaniem jej jest:

a) kontrolowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
b) sprawdzanie czy działalność finansowa Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia,
c) kontrola, o której mowa w 8.2.a,b, winna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,
d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) przedstawiciele Komisji Kontrolnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

8.3. Członkami Komisji Kontrolnej nie mogą być:

a) członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V: SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 9. Zaciąganie zobowiązań finansowych

9.1. Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego delegowany ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

9.2. Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą:

a) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z Polski jak i z zagranicy,
b) ze zbiórek i imprez publicznych,
c) z dochodów z praw majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie bądź nieodpłatnie,
d) ze składek Członków i innych wpływów,
e) z dofinansowania pochodzącego od organizacji społecznych i prywatnych wspierających działalność określoną w celach Stowarzyszenia.

9.3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na potrzeby Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

9.4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI: ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 10. Procedury

10.1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

10.2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Walne Zebranie.

10.3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.

10.4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest ważna, gdy jest przegłosowana 3/4 głosów i gdy obecność wynosi przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

10.5. W razie rozwiązania Stowarzyszenia wspólne mienie będzie przeznaczone na cele, dla jakich Stowarzyszenie zostało powołane do istnienia. Cele te zostaną wskazane uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VII: ZARZĄDZENIA OGÓLNE

§ 11. Regulacje prawne

11.1. Wszystko, co nie jest zawarte w tym Statucie a wymaga regulacji prawnej, będzie regulowane według prawa polskiego.