Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

LUBLIN - Forum Inicjatyw

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania,
które odbędzie się w sobotę 13 października 2018r. w Lublinie
.

 

Jest to część szerszego projektu pn. „Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”, realizowanego w województwach Małopolskim i Lubelskim a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podobne Forum w Krakowie odbędzie się 29.09.2018.

 

Adresaci

Forum w Lublinie adresowane jest do reprezentantów organizacji z terenu woj. Lubelskiego (stowarzyszenia, fundacje, związki, itp.) oraz grup niesformalizowanych, dla których rodzina lub wychowanie są głównymi obszarami zainteresowań, jak i do tych, które podstawową działalność prowadzą w innych dziedzinach, ale dobro rodzin i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży uważają za wartości fundamentalne.

Zapraszamy zarówno większe organizacje jak i podmioty czy inicjatywy mniejsze, lokalne i mniej doświadczone. Zaproszenie kierujemy także do liderów środowisk nieformalnych i aktywnych społecznie rodziców.

 

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do spotkania się przedstawicieli różnych podmiotów, do wzajemnego poznania siebie i swoich działalności, do wymiany doświadczeń i inspiracji. Zamierzeniem organizatorów jest też udzielenie wsparcia tym, którzy są otwarci na współpracę z innymi przy realizacji projektów, przy poszukiwaniu funduszy itp. W trakcie Forum planujemy również czas na dyskusję n.t. możliwości „sieciowania”, zawiązywania koalicji oraz integrowania organizacji i środowisk, w celu zwiększania siły oddziaływania dobrych inicjatyw.

W zgłoszeniu uczestnictwa prosimy o wskazywanie tematów lub obszarów zainteresowań do pracy w grupach (zob. Informacje uzupełniające) oraz propozycji merytorycznych i organizacyjnych do Forum albo wykraczających poza to spotkanie.

Organizatorzy są otwarci na nowe pomysły, które mogą pomóc zrealizować oczekiwania i potrzeby animatorów życia społecznego w kwestiach wychowawczych i rodzinnych.

W załącznikach program Forum i informacje uzupełniające.

 

Organizatorzy

Na Forum zaprasza Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, zrzeszające 19 organizacji z całej Polski.

Przy realizacji całego projektu współpracujemy z grupą organizacji: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Stowarzyszenie Klucz Muszyński, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja", Dom Pojednania i Spotkań im. M.Kolbego, Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA, Instytut Rozwoju Społecznego, Koalicja Obywatelska DLA RODZINY. W planowaniu działań wychowawczych korzystamy m.in. z zaplecza eksperckiego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Po zakończeniu projektu w woj. Małopolskim i Lubelskim planujemy od 2019r. podobnymi działaniami objąć także inne regiony Polski.

 

Miejsce

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

Koszty Forum pokrywane są z Funduszu FIO. Uczestnicy z miejsc oddalonych od Lublina będą mogli otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu..

Zgłoszenia na formularzu on-line do 1 października lub do kilku dni po tym terminie. Z jednej organizacji można zgłosić więcej niż jedną osobę.

Prosimy przesyłać to zaproszenie także do innych organizacji i osób z terenu woj. Lubelskiego lub sąsiednich, potencjalnie zainteresowanych takim spotkaniem.

 

 

 

PROGRAM Forum

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na Forum

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE o Forum