Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

LUBLIN - Forum Inicjatyw - inf. uzupełniające

Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania – Lublin, 13.10.2018

w ramach projektu:

Budowanie sieci współpracy między organizacjami.

Aktywizacja i integracja liderów środowisk

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Informacje uzupełniające o Forum i projekcie

 

 

1.Idea i cele Forum Inicjatyw i projektu budowania sieci współpracy

W Polsce istnieje bardzo wiele organizacji i inicjatyw nieformalnych podejmujących różnorodne działania sprzyjające rodzinie i odpowiedzialnemu wychowaniu, jednak ich wpływ na organizację życia publicznego oceniamy jako zbyt słaby. Dlatego pożądane jest zwiększenie siły ich oddziaływania poprzez:

- nadawanie większego (np. ogólnopolskiego) rozgłosu cennym inicjatywom (np. lokalnym), popularyzację dobrych praktyk,

- wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów,

- współdziałanie grup organizacji szczególnie przy realizacji poważniejszych przedsięwzięć,

- łączenie sił w działaniach zapobiegających zagrożeniom dla wychowania i rodziny.

Poprzez Forum Inicjatyw i inne działania projektowe chcemy dać okazję do realizacji ww. zadań.

Zapraszamy na nie także rodziców, często niezrzeszonych w organizacjach, ale aktywnych społecznie.

Chcemy także pomóc w rozbudowywaniu międzyregionalnego zaplecza eksperckiego w podejmowanych sprawach, które byłoby wsparciem dla instytucjonalnych działań państwa i samorządów. Inspiracją dla nas jest m.in. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” przygotowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Ten przewodnik dla samorządowców i praktyków, oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w ostatnich kilku latach na kilkunastotysięcznej grupie młodzieży, celnie identyfikuje prawdziwe przyczyny wielu problemów społecznych i nakreśla działania wychowawczo oczekiwane i skuteczne. W wielu punktach potwierdza wiedzę i intuicje nas-rodziców.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/829/Vademecum_skutecznej_profilaktyki_Sz.Grzelak_Wyd_II.pdf

 

2.Grupy tematyczne na Forum

Jedną z ważniejszych części Forum będzie praca w grupach utworzonych wg różnych obszarów zainteresowań zgłoszonych przez uczestników. Można zgłaszać tematy wg dwóch zasad:

- ze względu na rodzaj reprezentowanego podmiotu, co umożliwi poznanie przedstawicieli innych organizacji prowadzących podobne działania, wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie ewentualnej współpracy dla realizacji podobnych projektów. Przykładowe obszary działalności to np. edukacja i kształcenie; wychowanie i profilaktyka; aktywność społeczna i obywatelska; opieka, pomoc charytatywna i interwencyjna; ochrona tożsamości rodziny i bezpiecznego rozwoju dzieci; zdrowie i wypoczynek, itp.

- ze względu na zainteresowanie danym zagadnieniem, niezależnie od misji danej organizacji czy grupy, np. Jak budować system wychowawczy w placówkach (szkołach, świetlicach)? Jak rozwijać umiejętności wychowawcze? Jak wspierać i chronić rodzinę? Jak współpracować w środowisku lokalnym? Jak zdobywać fundusze na działalność? Itp.

Na podstawie zgłoszonych propozycji jako organizatorzy zaproponujemy tematy ostateczne, które zostaną rozesłane uczestnikom na kilka dni przed Forum. Dlatego też prosimy o dokładne sprecyzowanie przy zgłoszeniu swoich oczekiwań. Pozwoli to nam na takie określenie tematów pracy w grupach, które w maksymalnie możliwym stopniu będzie odpowiedzią na problemy i oczekiwania uczestników forum.

Jako organizatorzy będziemy wdzięczni także za zgłaszanie wszelkich uwag merytorycznych i organizacyjnych, również wykraczających poza samo Forum. Chcemy wesprzeć wszelkie pomysły dla zrealizowania wspólnych celów.

 

3.Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania jako organizator.

Posiada 25-letnie doświadczenie w podejmowaniu i koordynowaniu wspólnych działań prowadzonych przez współpracujące z sobą różne organizacje a także doświadczenie wzajemnego wspierania się animatorów życia społecznego i liderów stowarzyszeń, fundacji czy grup nieformalnych, działających w różnych regionach Polski.