Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Centrum Edukacyjne SChDW

C E N T R U M   E D U K A C Y J N E

Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich." 
Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO)

MB Szkola Wobec
Saper Sp
Saper
Poznaje Wybieram
Biblijni Liderzy

 

Celem Centrum
jest wspieranie rozwoju edukacji, w duchu wartości chrześcijańskich, poprzez różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innych osób, pracujących z młodzieżą, w zakresie pracy wychowawczej, a także doskonalenie kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowych w zarządzaniu personelem.
 
Do zadań Centrum należy:
  • organizowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym oraz doskonalenia kadry kierowniczej i pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny, a także prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
  • upowszechnianie nowych metod wychowawczych oraz technik i środków kształcenia;
  • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej;
  • inspirowanie i wspieranie zmian programowych w oświacie;
  • współpraca z partnerami zagranicznymi w doskonaleniu nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą;
  • przygotowywanie nauczycieli do działań profilaktycznych na terenie szkół.
Historia, cele i zadania CE SChDW.
Bogate doświadczenie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w obszarze edukacji, a w szczególności wypracowanie i realizacja Pakietu Edukacyjnego i Pakietu Profilaktycznego, jak również bardzo pozytywne ich przyjęcie w środowisku nauczycieli oraz wysoka ocena absolwentów oferty SChDW, to przyczyny, które skłoniły Stowarzyszenie do powołania do istnienia Centrum Edukacyjnego SChDW. 

Wszystkie programy Centrum Edukacyjnego są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

CENTRUM EDUKACYJNE SChDW

Aktualne informacja o szkoleniach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne SChDW można uzyskać w biurze SChDW
ul. Kopernika 26,  31-501 Kraków,
tel. do biura: +48 792 768 002, e-mail: biuro[at]*schdw.org.pl

*w miejsce [at] wpisz @

Publikacje dra Marka Babika 

 

MB Szkola Wobec
Koncepcje
Słownik
Tato gdzie ja mam